Quy chế đào tạo

Quy chế công tác học sinh, sinh viên

12/24/2015 9:55:03 AM

      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

              Số: 482/QĐ-CĐN

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên

                                           

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢNG BÌNH

          Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy;

          Căn cứ Quyết định số 54/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 19/5/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế đánh giá, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề;

          Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH ngày 10/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình;

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Bình được Quy định tại “Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình” ban hành kèm theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình;

         Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quy chế này đều được bãi bỏ.

         Điều 3. Các Phòng, Khoa/ban trực thuộc nhà trường, các giáo viên và học sinh, sinh viên toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (để b/c);                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo)

- Như điều 3 (để t/h);                                                                                        (Đã ký)

- Đoàn trường (để phối hợp t/h);

- Lưu: VT, QLHSSV.                                                                             Th.S Nguyễn Xuân Hiếu

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Quy chế tuyển sinh học nghề 12/24/2015 9:47:39 AM