Quy chế đào tạo

Quy chế tuyển sinh học nghề

12/24/2015 9:47:39 AM

       UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

              Số: 421/QĐ-CĐN

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       Quảng Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề

 

HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢNG BÌNH

 

         Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình;

         Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ - UBND ngày 26/08/2015 của UBND Tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

         Căn cứ Quy chế tuyển sinh học nghề ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh học nghề của Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường và các ông, bà Trưởng các phòng, khoa, ban thuộc Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.         

  Nơi nhận:                                                    

- Như điều 3;

- Lưu: VT; TS&GTVL.

  HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng