Thành tích đạt được

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 
      Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội
      Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải
      Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
      Cờ Thi đua của UBND tỉnh