Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Ban huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

Chức năng:

Là ban chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TTBLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TTBLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch huấn luyện hàng năm của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, tổ chức nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện;

4. Tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên theo định kỳ hoặc theo chuyên đề, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

5. Quản lý giảng viên, người được tập huấn theo quy định;

6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị;

7. Quản lý các loại sổ sách, biểu mẫu đào tạo ghi chép đầy đủ vào các loại sổ sách hồ sơ giảng viên theo qui định. Lưu trữ các loại văn bản các cấp ban hành,lưu trữ hồ sơ của các lớp tập huấn;

8. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và cuối năm cho Cục An toàn lao động và Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 

Tập thể Giảng viên:

ThS. Trần Quốc Bảo (Trưởng ban)

 KS. Cao Hoàng Giang

CN. Nguyễn Thị Thảo Nguyên