Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Ban đào tạo lái xe

 

Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc lập kế hoạch giảng dạy và học tập của giáo viên và học viên thuộc Ban.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hiện quản lý đào tạo ô tô các hạng và một số lĩnh vực chuyên môn được phân công.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị tập lái. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì, sử dụng một cách có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm phương tiện, tập lái.

 

Nhiệm vụ:

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị, xe tập lái.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy.

- Tham mưu Hiệu trưởng lập kế hoạch bồi dưỡng và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên theo định kỳ hoặc theo chuyên đề, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy và học tập.

- Triển khai việc dự giờ, thao giảng,đúc rút kinh nghiệm qua từng bài giảng, tiết học nhằm giúp nâng cao chất lượng dạy học.

- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc phân công, sắp xếp bố trí giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm lớp hợp lý, đúng khả năng và đúng đối tượng.

- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc quản lý giáo viên, người học nghề thuộc Ban Đào tạo lái xe.

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hằng tháng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 

Tập thể Giảng viên:

        ThS. Trần Hải Huấn (Trưởng Ban )

                 Lê Duy Hoàn (Phó Trưởng Ban)

                      CN. Đoàn Xuân Nam  

                      CN. Dương Phước Long

                      CN. Đoàn Quốc Anh 

                      CN. Vương Khánh Hữu   

                      CN. Nguyễn Thanh Toàn              

                 CN. Đặng Thị Diệu Huyền

                      CN. Đặng Ngọc Đạt

                       Cao Văn Lý 

                 Nguyễn Đức Quỳnh              

                 Trần Quốc Phương

                 Đinh Văn Sơn

                 Khắc Ngọc Tập

                 Đoàn Quốc Dũng

                 Hoàng Xuân Liệu                 

                 Lê Thành Luân

                 Hà Văn Phương

                 Trần Văn Khánh                    

                 Võ Hoàng Minh Long

                 Nguyễn Minh Lý             

                 Lê Xuân Ngọc

                 Lê Ngọc Khánh Tùng

                 Nguyễn Văn Viên

                  Phan Hoài Nam  

                  Trương Đình Trung

                  Nguyễn Văn Tuấn

                  Nguyễn Hồng Quân

                  Trần Thanh Hiếu