Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ Khoa cơ bản

 

Chức năng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy, học tập của giáo viên giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc Khoa.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển, bồi dưỡng, giảng dạy và học tập của giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên trực thuộc Khoa và việc biên soạn, biên tập chương trình, giáo trình, tài liệu dạy-học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo.

Nhiệm vụ.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình,học liệu dạy nghề, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Lập kế hoạch bồi d­ưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên theo định kỳ hoặc theo chuyên đề, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy và học tập.

- Triển khai việc dự giờ, thao giảng, đúc rút kinh nghiệm nhằm  nâng cao chất lư­ợng dạy học.

- Phân công, sắp xếp bố trí giáo viên, giảng viên giảng dạy; giáo viên chủ nhiệm hợp lý, đúng khả năng và đúng đối tư­ợng.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

- Quản lý giáo viên, giảng viên, nhân viên, người học nghề Khoa mình.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hàng tháng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

 

Tập thể Giảng viên:

        ThS. Trần Thị Anh (Trưởng khoa)

        CN. Nguyễn Thị Thùy Hạnh

        CN. Phan Thị Nhàn

        CN. Hoàng Thị Huyền

        CN. Trương Thị Ca Thi

        CN. Đinh Công Tuấn