Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa cơ khí - động lực

 

Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý nhân sự và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Khoa.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các mặt công tác về hoạt động nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề; các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và Hội đồng trường trong việc tìm kiếm, khai thác các dịch vụ thuộc khoa quản lý.

 

Nhiệm vụ

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

-Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-Lập kế hoạch bồi d­ưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên theo định kỳ hoặc theo chuyên đề, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy và học tập.

-Triển khai việc dự giờ, thao giảng, đúc rút kinh nghiệm nhằm  nâng cao chất lư­ợng dạy học.

-Phân công, sắp xếp bố trí giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm hợp lý, đúng khả năng và đúng đối tượng

-Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

-Quản lý giáo viên, nhân viên, người học nghề Khoa mình.

-Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

-Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hàng tháng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

 

Tập thể Giảng viên: 

            ThS. Đào Hữu Mạnh (Trưởng khoa)     

         ThS. Hà Trí Dũng      (Phó trưởng khoa)  

            KS. Hồ Xuân Trường          

            KS. Trần Xuân Kiều

            KTV. Trương Quý Phùng

            KTV. Hồ Văn Thông

         KTV. Nguyễn Xuân Thắng

         KS. Lê Viết Hùng

         Trần Văn Oanh