Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa điện

 

Chức năng:

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề,tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy;

- Lập kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên theo định kỳ hoặc theo chuyên đề, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy và học tập;

- Triển khai việc dự giờ, thao giảng, đúc rút kinh nghiệm nhằm  nâng cao chất lượng dạy học;

- Phân công, sắp xếp bố trí giảng viên giảng dạy, giảng viên chủ nhiệm hợp lý, đúng khả năng và đúng đối tượng.

 

Nhiệm vụ:

- Quản lý giảng viên, người học nghề thuộc khoa phụ trách;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề theo từng giai đoạn phù hợp nhằm đáp ứng kế hoạch, tiến độ dạy và học;

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hàng tháng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 

Tập thể Giảng viên:

       ThS. Trương Vĩnh Tuấn (Trưởng khoa)

       ThS. Phan Thanh Bình (Phó Trưởng khoa)

       ThS. Nguyễn Trường Thi

       ThS. Đoàn Thanh Tùng

       ThS. Trần Quốc Bảo

       ThS. Hoàng Trung Dũng         

       KS. Nguyễn Văn Lợi

       KS. Đới Thị Tuyết

       KS. Dương Văn Tý

       KS. Cao Văn Hiếu