Chào Mừng Đến Với Website Của Trường Cao Đẳng Nghề Quảng Bình

Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng QL HSSV

 

Chức năng.

 - Tham mưu cho BGH nhà trường thực hiện việc quản lý HSSV, công tác quản lý khu nội trú, đảm bảo an ninh trật tự khu nội trú và khu vực nhà trường.

- Tham mưu cho BGH nhà trường tổ chức quản lý các mặt hoạt động của HSSV trong nhà trường.

- Tham mưu cho BGH nhà trường trong việc tiếp nhận và giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi HSSV theo quy định.

- Quản lý khu nội trú theo quy định.

 

Nhiệm vụ.

A.  Công tác tổ chức hành chính.

- Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào học theo quy định của nhà trường.

- Tổ chức tiếp nhận, sắp xếp HSSV vào ở nội trú.

- Giải quyết các công việc hành chính khác có liên quan cho HSSV.

B.  Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV.

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại rèn luyện HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học. Tham mưu cho BGH nhà trường tổ chức các phong trào thi đua trong HSSV, đồng thời đề xuất khen thưởng cho các tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm nội quy, quy chế.

- Tổ chức học nội quy nhà trường cho HSSV vào đầu khoá học.

- Phối hợp với các phòng, khoa, ban tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

- Theo dõi công tác bồi dưỡng phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; phối hợp với Đoàn thanh niên Công sản HCM, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức  chính trị-xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu tốt.

- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.

C. Công tác y tế, thể thao.

- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định;đề xuất giải quyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

- Tổ chức nhà ăn tập thể cho HSSV đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

D. Thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

- Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách,HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

E. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn,khu vực có HSSV ở ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

- Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho HSSV.

F. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú.

-  Đề xuất, tiếp nhận HSSV vào ở nội trú: Căn cứ vào nhu cầu của HSSV và điều kiện thực tế của khu nội trú (KNT)về chỗ ở nội trú và thứ tự ưu tiên theo các quy định hiện hành, xem xét, trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách HSSV được vào nội trú, bố trí điều chuyển chỗ ở nội trú cho HSSV hợp lý. Thứ tự ưu tiên và danh sách HSSV được vào ở nội trú phải được thông báo công khai.

- Quản lý việc ăn, ở, sinh hoạt cho HSSV nội trú; thường xuyên đôn đốc và định kỳ kiểm tra việc chấp hành nội quy KNT, đảm bảo trật tự trị an, vệ sinh môi trường KNT; tổ chức quản lý nề nếp sinh hoạt, học tập trong KNT; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao cho HSSV nội trú.

G. Quản lý và điều hành khu nội trú.

- Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn ngừa và đề xuất biện pháp khắc phục sữa chữa các sự cố hư hỏng về: hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống thấm dột, cửa ra vào, cửa sổ, giường, tủ, bàn, ghế, nhà ăn, nhà vệ sinh,tường rào bảo vệ, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cảnh quan, môi trường... trong khu vực khu nội trú.

- Tổ chức hoạt động tự quản của HSSV ở nội trú, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của HSSV nội trú.

- Tổ chức đăng ký tạm trú, trông giữ xe hoặc nơi gửi đồ đạc cho HSSV nội trú. Tham mưu mức phí nội trú, danh sách HSSV thuộc diện được xem xét miễn giảm phí nội trú.

- Xây dựng kế hoạch và biện pháp sử dụng, khai thác có hiệu quả các phòng ở. Tạo các nguồn thu hợp lý nhằm khai thác hiệu quả công trình đầu tư,tăng thêm nguồn kinh phí để tu sửa công trình và phục vụ công tác HSSV nội trú.

- Kịp thời báo cáo và đề xuất hình thức xử lý các cán bộ, nhân viên và HSSV vi phạm Quy chế công tác HSSV và Nội quy KNT.

 

Tập thể Cán bộ, công nhân viên:

KS. Nguyễn  Trường Long (Trưởng phòng)

CN. Trần Đình Hoàng

CN. Nguyễn Lương Cường

CN. Nguyễn Thị Phương

Đinh Thanh Hải

Trần Văn Oanh