Chào Mừng Đến Với Website Của Trường Cao Đẳng Nghề Quảng Bình

Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng TKĐ - KT và NCKH.


Chức năng.

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tự kiểm định, khảo thí và nghiên cứu khoa học đúng qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.


Nhiệm vụ.

 1. Tự kiểm định

   - Tham mưu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định do Nhà nước và Quốc tế ban hành;

   - Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng;

- Tổ chức và thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo, thu thập và hoàn thiện các minh chứng, viết báo cáo kết quả tự kiểm định và tư vấn cho Hiệu trưởng các biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để phù hợp với các tiêu chí về kiểm định chất lượng;

- Giám sát các hoạt động dạy nghề của trường theo đúng quy định của pháp luật và kiểm định chất lượng.

2. Khảo thí

- Tham mưu, đề xuất, điều chỉnh, xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí theo đúng qui định của Bộ LĐTB & XH. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong trường;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các Khoa, Ban, Bộ môn và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc quy chế của cơ quan quản lý nhà nước, các quy định của nhà trường về công tác thi và kiểm tra đối với các loại hình đào tạo; 

- Chỉ đạo và đôn đốc các khoa chuyên môn việc thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi; Thẩm định, quản lý hệ thống ngân hàng đề thi, tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học, mô đun trong trường.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo chỉ đạo các khoa, ban thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra của nhằm đảm bảo công bằng, khách quan;

- Tổ chức thanh tra giám sát đào tạo và giám sát các kỳ thi, tổ chức tiếp nhận đơn và chấm thi phúc khảo theo yêu cầu của người học;

- Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá công tác thi và kiểm tra trong toàn trường.

- Kiểm tra chất lượng đào tạo theo kế hoạch đào tạo hàng tháng, hàng quý trong năm học;

- Giám sát, kiểm tra việc tổ chức, xét duyệt hồ sơ, tuyển sinh, cấp bằng; chứng chỉ của các lớp học,khóa học do các đơn vị trong trường tổ chức;

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và nhân viên về công tác khảo thí.

3. Nghiên cứu khoa học

- Xây dựng phương hướng, kế hoạch NCKH và phát triển công nghệ. Hướng dẫn,kiểm tra các đơn vị lập kế hoạch và thực hiện NCKH, phát triển công nghệ, sản xuất;

- Nghiên cứu, đề xuất các chế độ quản lý, khuyến khích nghiên cứu khoa học,sáng kiến cải tiến mô hình dạy học với các điều kiện của trường và theo quy định của Nhà nước;

- Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thực hiện đề tài NCKH các cấp, tổ chức nghiệm thu, đánh giá, kiểm tra và đề nghị khen thưởng;

- Phát triển các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các đối tác bên ngoài để nâng cao năng lực nghiên cứu của giáo viên nhà trường;

- Tham mưu BGH trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo có liên quan đến việc triển khai và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học;

- Phối hợp với phòng Đào tạo trong việc tham mưu cho Ban giám hiệu phát triển các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Đề xuất chỉnh sửa, thay đổi, loại bỏ nhằm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định hiện hành;

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ hiện đại vào công tác đào tạo của Nhà trường.

4. Nhiệm vụ khác

- Quản lý cán bộ,nhân viên và cơ sở vật chất trang thiết bị được giao;

- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho cán bộ, nhân viên theo qui định của Nhà trường;

- Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho cán bộ, nhân viên trong Phòng;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


Tập thể Cán bộ, công nhân viên :

ThS. Nguyễn Trường Thi (Trưởng phòng)

CN. Dương Thị Nhàn