Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tài chính - Kế toán

 

Chức năng:

- Phòng Tài chính - Kế toán là phòng chuyên môn nghiệp vụ có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động kinh tế,  công tác tài chính, kế toán.

- Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, điều hành có kết quả mọi hoạt động về kinh tế- tài chính.

 

Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác kinh tế, tài chính của nhà trường.

- Lập kế hoạch tài chính, dự toán thu - chi NSNN hàng năm, hàng quý của nhà trường.

- Thực hiện công tác kế toán, lập Báo cáo tài chính theo đúng Luật Kế toán và Luật NSNN.

- Tổ chức quản lý các nguồn kinh phí thuộc NSNN, nguồn thu tại đơn vị và các nguồn khác có phát sinh liên quan. Bao gồm:

+Tiền và các khoản tương đương tiền.

+Vật tư và tài sản cố định.

+Nguồn kinh phí và các loại quỹ cơ quan.

+Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán.

+Thu, chi và xử lý chênh lệch thu chi hoạt động.

+ Công tác XDCB, đầu tư phát triển.

+Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

-Tổ chức quản lý, kiểm tra các khoản thu - chi, các nguồn kinh phí, sử dụng vật tư tài sản và thiết bị của tất cả các bộ phận trong trường.

-Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỷ thuật, công cụ dụng cụ theo quy định của Nhà nước.

-Báo cáo Hiệu trưởng kịp thời và thường xuyên về tình hình hoạt động tài chính của nhà trường.

-Tham mưu giúp Hiệu trưởng sử dụng nguồn kinh phí đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả các nguồn kinh phí.

-Tổ chức thực hiện công khai tài chính theo đúng chế độ quy định.

-Tổ chức bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng chế độ quy định.

 

Tập thể Cán bộ, công nhân viên :

CN. Lê Thị Quỳnh Trang ( Phụ trách phòng)

CN. Trần Thị Hải Yến

CN. Cao Thị Đỗ Quyên

CN. Hà Khánh Linh